Algemene leden vergadering     –    donderdag 23 februari 2023

Algemene leden vergadering     –    donderdag 23 februari 2023

Geacht VERON A42 lid,

Onderstaand de agenda voor de jaarlijkse algemene leden vergadering, waarvoor het afdelingsbestuur je van harte uitnodigt. Je kunt je tot aan het begin van de vergadering aanmelden bij een bestuurslid voor een van de functies in het bestuur. Wij rekenen op je komst en kandidaatstelling. De vergadering zal gehouden worden op donderdag 23 februari 2023, aanvang 20.00 uur in ons afdelingsgebouw aan het Achterdorp 1 te 3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Voorne aan Zee).
Het verslag van de vergadering van 10 maart 2022 gaat hierbij. Het financieel verslag ligt die avond ter inzage.

Agenda:

• Opening / Mededelingen / Vaststellen agenda deze vergadering
• Terugblik 2022 en uitreiking beker afdelingscompetitie door de voorzitter Jaap PA3JB
• Notulen huishoudelijke afdeling jaarvergadering 2021 (verslag van 10 maart 2022)
• Verslag door de interim secretaris
• Financieel verslag door de penningmeester Alex PE1NYQ
• Kascontrole verslag door Steef PA2A en Marjolein PD2MDR
• Verkiezing kascontrolecommissie, 1 reserve lid naast Steef PA2A en Peter PD5PET
• Verslag regionale QSL manager Piet PA0ALG
• Verslag award manager PA0ALG
• Verslag zenderbeheerder PI4VPO door Alex PE1NYQ
• Verslag webmaster Henk PA0HKV
• Bestuursverkiezing: Volgens het schema van aftreden treed de voorzitter af (is in de functie gekozen). Deze is vanwege de corona in functie gebleven. Naast de voorzitter hebben de overige bestuursleden de functies verdeeld. Dit jaar treed af: een lid 1, niet herkiesbaar. Vanwege het overlijden van de secretaris dient deze ook nieuw gekozen te worden. Kandidaten hiervoor kunnen zich zowel schriftelijk als mondeling melden bij een bestuurslid tot aanvang van de vergadering.
• Verkiezing van afgevaardigden naar de 83e Verenigingsraad, 22 april 2023 te Eefde. Onderwerpen voor deze vergadering volgen later maar kun je nu al opperen, maar wel indienen voor 31 januari 2023
• Rondvraag
• Sluiting

Namens het bestuur van de VERON A42
Alex PE1NYQ, penningmeester